Общи условия
За ползване на интернет магазина www.argana.bg и извършването на покупки на стоки през него

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Общи условия са приети от Аргана ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 • условията за ползване на уебсайта www.argana.bg от потребителите на предлаганите от него услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Аргана ЕООД  и потребителите на уебсайта argana.bg;
 • правата и задълженията на Аргана ЕООД  и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта argana.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Аргана ЕООД  и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Аргана ЕООД  има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта argana.bg и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта argana.bg се счита за публична покана към потребителите да отправят до Аргана ЕООД  съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общитеусловия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за Аргана ЕООД  и за уебсайта argana.bg:  Argana.bg е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът argana.bg е собственост на Аргана ЕООД .

3. Обект на продажба.

Основни характеристики на предлаганите стоки.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта argana.bg са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта argana.bg, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта argana.bg, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Аргана ЕООД  има право да променя едностранно посочените на уебсайта argana.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени.

3.5. Отправената от Аргана ЕООД  чрез уебсайта argana.bg публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от Аргана ЕООД , като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта argana.bg и покупката на стоки:

4.1. Уебсайтът argana.bg може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

 • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
 • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
 • трите имена на потребителя;
 • валиден електронен адрес на потребителя;
 • телефонен номер на потребителя;
 • адрес за получаване на поръчаната стока;
 • трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
 • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж;
 • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
 • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Аргана ЕООД  от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта argana.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Уебсайтът argana.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва Аргана ЕООД  и уебсайта www.argana.bg до момента на нейното потвърждаване от Аргана ЕООД  съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката Аргана ЕООД и уебсайтът argana.bg извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, Аргана ЕООД  изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от Аргана ЕООД  и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на Аргана ЕООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Аргана ЕООД  ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който Аргана ЕООД  изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между Аргана ЕООД  и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от Аргана ЕООД  и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. Аргана ЕООД  информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

7. Права и задължения на страните.

7.1. Аргана ЕООД  се задължава:

 • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
 • да достави в срок съответната стока;
 • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава:

 • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
 • да плати цената на поръчаната от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

8. Извършване на доставките.

Получаване на стоката:

8.1. Аргана ЕООД  доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3(три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

 • купувача;
 • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
 • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Аргана ЕООД  се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на Аргана ЕООД .

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

 • актуалните данни на Аргана ЕООД  съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
 • правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването натова право;
 • данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на Аргана ЕООД .8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща накуриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката – предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

9.2. В случаите по т. 9.1., ако потребителят е заплатил цената на стоката, Аргана ЕООД  възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

10. Рекламации.

Рекламациите за недостатъци на доставени от Аргана ЕООД  стоки се извършват на основанията и пореда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта arganа.bg на 7 октомври 2016 г. и влизат в сила, считано от 7 октомври 2016 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.